DARUJTE 2%

OZ Špaňodolinská historická škola

Darujte 2%tá z Vašich daní na zlepšenie chodu OZ Špaňodolinská historická škola v Španej Doline – unikátne interaktívne múzeum

OZ Špaňodolinská historická škola vzniklo v roku 2018 ako nepolitické a neziskové, dobrovoľné združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Výkonným orgánom združenia je Predsedníctvo OZ, ktorého predsedom je Ing. Ján Piško.

Základným cieľom v zmysle OZ Špaňodolinská historická škola stanov je v autentickom prostredí historickej obce Špania Dolina pomocou zaujímavého interaktívneho programu oboznamovať širokú verejnosť so vzácnou baníckou minulosťou, ale aj s menom rodáka – profesora Jozefa Mistríka –  grafológa a jazykovedca európskeho formátu, podľa ktorého nesie meno – Historická škola prof. J. Mistríka.

Historická škola prof. J. Mistríka – umiestnená priamo v priestoroch starobylej budovy Lavondória /1650/- autentickosť miesta potvrdzuje unikátna história baníckej obce Špania Dolina (pamiatková rezervácia), v ktorej sa nachádzajú vzácne technické ale i architektonické a historické pamiatky. Má ambíciu rozvíjať regionálnu hrdosť  Slovákov/Sloveniek na vzácnu históriu baníctva a písomníctva na Slovensku.

OZ Špaňodolinská historická škola investuje získané finančné prostriedky do materiálno – technickej základne školy (nákup výtvarného materiálu, inovovanie interaktívneho programu, údržba starobylej budovy, prenájom, propagačný materiál, organizovanie výtvarných tvorivých kurzov nielen pre žiakov, ale i pre dospelých, prevádzka starobylej budovy a lektori )

Majetok združenia vzniká z príspevkov – zo školného. Ďalej z darov, dotácií, príspevkov našich priaznivcov, ako aj poskytnutím 2% dane z príjmov právnických a fyzických osôb. Tlačivá na 2% dane sú k dispozícii nižšie.

Od roku 2015 , kedy vznikol tento ojedinelý projekt na Slovensku, až do dnešných dní, sa snažíme Historickú školu prof. J. Mistríka nielen udržať, ale aj skvalitňovať a ďalej rozvíjať jej interaktívny program a aktivity.

Ďakujeme všetkým doterajším a budúcim prispievateľom za poskytnuté finančné prostriedky, ktoré nielen pomohli, ale ešte pomôžu zvýšiť kvalitu  Historickej školy prof. Jozefa Mistríka v Španej Doline.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Organizácia:                OZ Špaňodolinská historická škola

Štatutárny orgán:         Správna rada, predseda: Ing. Ján Piško

Sídlo:                              Špania Dolina 127, 97401 Špania Dolina, Slovenská republika  

IČO:                                51465221                                         

IBAN:                             SK47 1100 0000 0029 4505 4197                       

E-mail:                            historickaskola@gmail.com